Algemene voorwaarden 

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
OTIUM DESIGN (DS PLASTICS BELGIUM bv)
Mosten 18
9160 Lokeren
België
Tel: +32 9 280 78 80
Fax: +32 9 280 78 89
e-mail: sales@otium-design.com

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door OTIUM DESIGN aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België en in het buitenland. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

OTIUM DESIGN levert via de webshop in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De overeenkomst kan gesloten worden in het Engels, Frans, Nederlands of Duits, naar gelang van de keuze van de koper. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze talen gebeuren. De koper zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd en meer bepaald deze van het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van OTIUM DESIGN gelegen is.

De webshop is enkel bedoeld voor aankopen, niet gericht op wederverkoop. Onderhavige bepalingen zijn dus alleen van toepassing op de koop door een eindgebruiker, ongeacht of de aankoop wordt verricht door een natuurlijke- of rechtspersoon.

3. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van OTIUM DESIGN en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen OTIUM DESIGN en koper.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal OTIUM DESIGN voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij haar zijn in te zien en dat zij op verzoek van de koper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de koper zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. HET AANBOD
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden OTIUM DESIGN niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

5. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

OTIUM DESIGN behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de koper bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan OTIUM DESIGN weigeren.

6. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte en geleverde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de koper vanaf het moment van bezorging aan de koper of een van zijn vertegenwoordigers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. PRIJZEN
Onze prijzen zijn BTW inbegrepen.

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de koper verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de koper het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

8. BETALING

De koper kan zijn bestelling betalen door middel van één van de volgende middelen: Bancontact, Mastercard en Visa.

9. LEVERING
Voor de veiligheid en zekerheid van de koper kan er bij levering gevraagd worden een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De koper tekent voor ontvangst van de levering.

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan OTIUM DESIGN kenbaar heeft gemaakt.

OTIUM DESIGN streeft ernaar alle online bestellingen binnen de 2 tot 4 weken te verwerken. Indien het product binnen de 30 dagen na bestelling door de koper niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de koper), heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen, tenzij dit anders werd overeengekomen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

10. CONTACT
Voor klachten in verband met zijn aankoop, de levering, defecten aan het product, etc., kan de koper terecht bij de OTIUM DESIGN koperendienst op sales@otium-design.com.

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

11.GARANTIE KOPER
Voor de consument geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar. Deze waarborg wordt uitgebreid tot elke koper, natuurlijke- of rechtspersoon, zij het wel eindgebruiker, die niet onder de strikte definitie van ‘consument’ uit het consumentenrecht valt.

 1. Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.
  Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

  • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het prodcut (b.v. door een val,…), en door zijn inhoud (b.v. planten, bloemen,…);
  • normale slijtage door gebruik;
  • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
  • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de gebruiksvoorschriften.
 2. Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
 3. De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de koperendienst van OTIUM DESIGN. In geval van tussenkomst door een niet door OTIUM DESIGN aangewezen derde, vervalt de garantie.
 4. Het wordt aanbevolen dat de koper de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van levering.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

12. RECHT VAN HERROEPING – RETOURBELEID
Deze bepaling geldt voor de internetverkoop aan consumenten, doch wordt hierbij uitgebreid naar elke koper, natuurlijke- of rechtspersoon, zij het eindgebruiker, die niet onder de strikte definitie van ‘consument’ uit het consumentenrecht valt.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht beschikt de consument over een termijn van de 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:

 1. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
 2. Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
 3. Voor overeenkomst betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt;

Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de koper toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. De koper zal aansprakelijk zijn voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het onzorgvuldig omgaan met het product, dat verder gaat dan het beoordelen zoals hierboven beschreven.

Indien de koper gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door een e-mail te sturen naar sales@otium-design.com en vervolgens het retourbeleid zoals uiteengezet op de website, te respecteren.

De artikelen dienen ongebruikt en onbeschadigd te worden verpakt, liefst in de originele verpakking, en vervolgens te worden teruggestuurd. Indien de volledige bestelling retour wordt gestuurd, dan krijgt de koper het volledige bedrag van de bestelling, inclusief de verzendkosten, terugbetaald. Indien evenwel slechts een gedeelte van de bestelling retour wordt gestuurd, dan krijgt de koper alleen de prijs van de teruggestuurde producten terug betaald, doch niet de verzendkosten.

OTIUM DESIGN is niet aansprakelijk voor enige schade die het product gedurende het proces van terugsturen oploopt, noch voor diefstal of verlies van het product tijdens het traject van terugsturen.

Indien het product toch beschadigd teruggestuurd wordt, dan wel indien de verpakking ervan meer schade vertoont dan wat absoluut noodzakelijk was om het product uit te proberen, dan zal de waardevermindering die het product hierdoor heeft ondergaan, doorgerekend worden aan de koper.

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de koper.

Conform art. 53 boek VI Wetboek van Economisch Recht kan de consument het herroepingsrecht o.a. niet uitoefenen voor:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Deze bepaling wordt naar analogie toegepast op elke koper, natuurlijke- of rechtspersoon, zij het wel eindgebruiker, die niet valt onder de definitie van ‘consument’ uit het consumentenrecht.

In elk geval kan de koper het recht van herroeping aldus niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. Ook een toestel waarvan de verzegeling door de koper is verbroken of niet in zijn originele verpakking wordt opgestuurd, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Indien de koper zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal OTIUM DESIGN onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na de aanmelding van de retourzending, doch in elk geval pas na de daadwerkelijke ontvangst van de geretourneerde goederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen zoals hiervoor omschreven en dit via hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt voor de aankoop.

Deze bepaling wordt door OTIUM DESIGN ook uitgebreid naar aankopers-eindgebruikers, die handelen in het kader van hun handelsactiviteit.

13. PREVENTIE NAMAAK
OTIUM DESIGN biedt te allen tijde enkel producten aan die zij zelf vervaardigt / laat vervaardigen.

Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de koper meer informatie en tips vinden op de website https://www.otium-design.com. Bij vermoeden van namaak kan de koper steeds een klacht indienen via het Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.”

14. BEWIJS
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

15. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

16. KLACHTENREGELING
We hopen uiteraard steeds dat al onze koperen 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren sales@otium-design.com.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij OTIUM DESIGN.

Bij OTIUM DESIGN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

De koper dient OTIUM DESIGN in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar kan zijn voor de geschillenregeling.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij het Europese ODR-platform.

17. GELDIGHEID VOORWAARDEN
Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van OTIUM DESIGN is gelegen.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).

18. RECHTSBEKWAAMHEID
Door de aankoop van producten via deze website verklaart de koper minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De koper stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

19. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
OTIUM DESIGN behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen zonder er koper persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Het is dus aan de koper om regelmatig te controleren of zich wijzigingen hebben voorgedaan. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden te wijzigen

20. DISCLAIMER
OTIUM DESIGN doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan OTIUM DESIGN. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van OTIUM DESIGN zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van OTIUM DESIGN. OTIUM DESIGN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door OTIUM DESIGN per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. OTIUM DESIGN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten